Pomoc charytatywna


W ramach działalności statutowej Związek Dużych Rodzin 3 Plus od początku swojego istnienia prowadzi zadania charytatywne i opiekuńcze skierowane do rodzin z dziećmi.

W 2011 roku uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), w związku z czym pozyskuje na cele statutowe, w tym pomoc rodzinom, środki pochodzące z 1% podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby prywatne. Dzięki tym środkom wiele rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. na skutek choroby, śmierci w rodzinie, klęski żywiołowej mogło skorzystać z bezpośredniego wsparcia przekazanego od darczyńców indywidualnych.

Działalność pomocowa Związku opiera się również na stworzeniu możliwości zbierania funduszy od osób dobrej woli i przekazywania zgromadzonych środków na rzecz konkretnej rodziny. Tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy mogą dzielić się z potrzebującymi. Organizujemy system pomocy charytatywnej oparty na idei solidarności, wzajemności i wiary w drugiego człowieka. Uruchamiane przez ZDR 3+ zbiórki charytatywne dedykowane konkretnym dużym rodzinom nie tylko wspierają finansowo potrzebujące rodziny, ale przede wszystkim budują środowisko osób wrażliwych na potrzeby innych. Inicjatywy te często łączą mieszkańców danej gminy wokół troski o rodzinę z sąsiedztwa, której np. spalił się dom lub jeden z członków rodziny uległ poważnemu wypadkowi.

Osoby wpłacające na rodziny objęte opieką Związku mają pewność, ze ich pomoc trafi tam, gdzie naprawdę jest potrzebna. Swoim wsparciem obejmujemy głównie rodziny, które stały się bezradne wobec okoliczności, w jakich się znalazły.

Pomagając ludziom, chcemy, by oni skutecznie pomagali sobie nawzajem. Nie pozostajemy bierni wobec apelu o wsparcie, pochodzącego od dużych rodzin, szczególnie tych należących do naszego stowarzyszenia.

W ciągu trzynastu lat swojej działalności Związek udzielił indywidualnego wsparcia kilkudziesięciu osobom prowadząc subkonta, dofinansowując leczenie, zakup leków czy niezbędnego sprzętu oraz przekazując pomoc rzeczową pozyskaną od darczyńców. W ostatnim roku, udało nam się przekazać od anonimowych sponsorów m.in. komputery niezbędne do nauki zdalnej dzieci podczas pandemii Covid19.

Mocno wierzymy w ludzką siłę i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dlatego nie ustajemy w staraniach, by łączyć potrzebujących z dobroczyńcami.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter