Opinie i stanowiska


Stanowisko wobec propozycji zmian w ustawie o edukacji

25 października 2022 r.

Stanowisko Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" wobec propozycji zmian w ustawie o edukacji z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2), dotyczących sytuacji rodzin edukujących swoje dzieci w domach.

Konsultacje społeczne w Warszawie - Strategia Demograficzna 2040

3 sierpnia 2021 r.

Wczoraj, tj. 3.08 br. odbyły się kolejne konsultacje społeczne dotyczące Strategii Demograficznej 2040. W spotkaniu w Warszawie wzięli udział m.in. Wiceminister Barbara Socha i Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Stanowisko ZDR Trzy Plus w sprawie podatków

29 września 2021 r.

Prezentujemy poniżej tekst stanowiska Związku Dużych Rodzin Trzy Plus dotyczący proponowanych zmian w kwestii podatku dochodowego, jakie zostało rozesłane w dniu dzisiejszym do wszystkich posłów na Sejm RP.

Stanowisko w sprawie badań struktury rodzin na poziomie samorządowym

30 sierpnia 2021 r.

ZDR “Trzy plus” wskazuje na brak narzędzi służących precyzyjnemu ustalaniu aktualnych potrzeb rodzin na poziomie gminy.

Zmiany w elektronicznej Karcie Dużej Rodziny

15 lipca 2021 r.

Od 1 lipca wycofano ministerialną aplikację mKDR, w której były dostępne elektroniczne Karty Dużej Rodziny.

Sejm przegłosował nowelę do tzw. ustawy śmieciowej

9 lipca 2021 r.

Maksymalna wysokość opłat śmieciowych przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody może wynosić ok. 150 zł.

Elektroniczna KDR w aplikacji mObywatel

10 czerwca 2021 r.

Rządowa aplikacja mObywatel udostępnia już Kartę Dużej Rodziny.

Stanowisko ZDR w sprawie Polskiego Ładu

8 czerwca 2021 r.

Związek Dużych Rodzin 3 Plus po ogłoszeniu założeń programu Polski Ład z zaciekawieniem oczekuje na konkretne rozwiązania legislacyjne.

Konsultacje społeczne w MRPiT na temat bonu mieszkaniowego

28 maja 2021 r.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus wziął udział w konsultacjach społecznych na temat nowego mechanizmu finansowego wsparcia rodzin w zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych w formie bonu mieszkaniowego. Proponowana regulacja jest częścią programu „Polski Ład”.

Zmiany w programie "Rodzina 500+"

25 stycznia 2021 r.

Już w listopadzie, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg potwierdziła, iż w 2021 roku programy prospołeczne, m.in. 500+ oraz "Dobry start" będą kontynuowane, a środki na nie w budżecie na 2021 zostały zabezpieczone.

Stanowisko w sprawie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w m. st. Warszawy

27 listopada 2020 r.

Zaproponowany przez m.st. Warszawę sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w bardzo wysokim i niesprawiedliwym stopniu obciąża duże rodziny. W proponowanych przez ZDR 3+ rozwiązaniach nie chodzi o tworzenie specjalnych ulg socjalnych, ale o urealnienie obciążeń finansowych i dostosowanie ich do rzeczywiście generowanej przez dane gospodarstwo domowe ilości odpadów.

Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w sprawie edukacji domowej

18 czerwca 2020 r.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Fundacja Mamy i Taty poprowadzili dziś konferencję prasową, na której przedstawiono konkretne propozycje wdrożenia zmian w systemie oświaty w zakresie edukacji domowej.

Stanowisko ZDR 3 Plus w sprawach mieszkaniowych

28 kwietnia 2020 r.

Propozycja pakietu rozwiązań wspierających rodziny z dziećmi, zwłaszcza rodziny wielodzietne, w zagwarantowaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Stanowisko w sprawie ochrony dzieci przed pornografią

16 grudnia 2019 r.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, działa na rzecz rozwoju rodziny i ochrony trwałych relacji małżeńskich. Naszą szczególną troską jest ochrona dzieci i ich prawidłowego rozwoju. W tym obszarze podejmujemy wiele aktywności i działań. Jednym z zagrożeń w dobie zachodzących zmian w cyfrowym świecie. przed którym współczesne rodziny stają bezradne, jest pornografia i w zasadzie niczym nieograniczony do niej dostęp.

Stanowisko w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”

18 marca 2019 r.

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” wyraża zaniepokojenie ogłoszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (dalej: deklaracja LGBT+), która została wprowadzona arbitralnie, bez przeprowadzenia należytych konsultacji społecznych w tej sprawie.

Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w sprawie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych rodzin wielodzietnych

26 lutego 2019 r.

W związku z tym, że problemy mieszkaniowe dużych rodzin są często fundamentalną przeszkodą dla ich normalnego funkcjonowania, a jednocześnie są jednym z najsilniejszych hamulców myślenia o rozwoju rodziny, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” dostrzega w tym zakresie następujące główne wyzwania:

Stanowisko w sprawie "Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie".

17 stycznia 2019 r.

Naszym zdaniem ustawa dotycząca niezwykle trudnego i skomplikowanego obszaru przemocy domowej wymaga uważnej analizy i zmian w kierunku lepszej ochrony ofiar przemocy oraz ich rodzin. Rodzina jest podstawowym dobrem, bez którego żaden człowiek nie może się rozwijać. W sytuacji występujących trudności czy dysfunkcji zarówno ofiara przemocy jak i jej rodzina wymaga profesjonalnego wsparcia.

List otwarty w sprawie opieki nad dziećmi do lat 3

20 listopada 2018 r.

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące opieki nad dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia oraz działania podejmowane w tym zakresie przez Rząd są niewystarczające – alarmują eksperci. W liście do premiera Mateusza Morawieckiego sygnatariusze zwracają uwagę na istotną rolę wczesnego rozwoju dziecka do lat 3 dla całego jego późniejszego życia. Postulują uwzględnienie potrzeb małego dziecka w kształtowaniu polityki rodzinnej dotyczącej różnych form opieki oraz podkreślają prawo rodziców do wolnego wyboru rodzaju opieki nad nim - w tym opieki własnej. Inicjatorem listu był Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w sprawie rządowego programu „Mama +”

23 kwietnia 2018 r.

Przed 11 laty Polska prowadziła w odniesieniu do rodzin wyłącznie politykę socjalną. Polityka rodzinna rozpoczęła się w 2007 roku wprowadzeniem ulgi na dzieci i od tego czasu podąża drogą rozwoju poprzez wprowadzanie kolejnych elementów, jak np. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, czy płatne, przedłużone urlopy macierzyńsko-rodzicielskie.

W sprawie rodziców noworodka z Białogradu

18 września 2017 r.

Młodej rodzinie w związku z niezgodą na wykonanie standardowych (dla Szpitala w Białogardzie) zabiegów higienicznych wobec niemowlęcia oraz na podanie mu po urodzeniu witaminy K, w ekspresowym tempie ograniczono sądownie prawa rodzicielskie.

Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w sprawie programu 500 zł na dziecko

30 lipca 2015 r.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” z zadowoleniem przyjmuje projekt ustawy zakładający wprowadzenie wsparcia rodzin kwotą 500 zł na dziecko. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw formułowanemu przez Związek postulatowi budowy takiej polityki rodzinnej, która będzie zwiększała samodzielność finansową, a przez to podmiotowość polskich rodzin.

Wezwanie do odrzucenia ustawy ratyfikacyjnej

5 września 2014 r.

Zwracamy się do parlamentarzystów o odrzucenie ustawy ratyfikacyjnej Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet, a do społeczeństwa obywatelskiego o aktywne oddziaływanie na parlamentarzystów w kierunku sprzeciwienia się ratyfikacji. Doceniamy konieczność zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, kobiet i mężczyzn, ale w Konwencji są zawarte sformułowania, z którymi nie możemy się zgodzić, w polskim społeczeństwie nieakceptowane, mogące niekorzystnie wpływać na trwałość i stabilność rodzin. Problematyka przeciwdziałania przemocy domowej jest w Polsce przedmiotem rozbudowanej regulacji ustawowej. Nie istnieją obecnie jakiekolwiek względy prawne czy społeczne, które usprawiedliwiałyby przyjęcie kolejnej, kosztownej regulacji w tej mierze.

Większe ulgi podatkowe dla dużych rodzin

4 sierpnia 2014 r.

Związek Dużych Rodzin 3 Plus jako rzecznik interesów rodzin wielodzietnych w Polsce przyjmuje z zadowoleniem zapowiedź Premiera podwyższenia ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko oraz umożliwienia pełnego jej rozliczenia rodzinom, które z racji niskich dochodów nie mogą w obecnym stanie prawnym tego dokonać.

Oświadczenie ws. sytuacji Daniela Andrzejaka

7 maja 2014 r.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni historią pana Daniela Andrzejaka, ojca pięciorga dzieci, któremu po śmierci żony odmówiono przyznania rocznego urlopu ojcowskiego.

Wyrazy poparcia dla Rodziców dzieci z niepełnosprawnością

3 kwietnia 2014 r.

Drodzy Rodzice dzieci z niepełnosprawnością!

Stanowisko ZDR3+ odnośnie zmian w odliczeniach w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z wychowywaniem dzieci

26 lutego 2014 r.

Jesteśmy za utrzymaniem obecnego modelu odliczeń od podatku związanych z wychowywaniem dzieci. Uważamy, że proponowane przez Prezydenta RP zmiany w mechanizmie odliczeń polegające na wprowadzeniu zamiast odliczenia kwotowego od podatku zwielokrotnionej kwoty wolnej od opodatkowania sprawią, że system stanie się mniej czytelny. Obecny mechanizm ma tymczasem wiele zalet: jest zrozumiały dla podatników, funkcjonuje od wielu lat, nie jest skomplikowany, czytelnie wskazuje wartość efektu finansowego związanego z wychowywanymi dziećmi. Jednocześnie proponowane zmiany nie polepszą sytuacji rodzin najuboższych ani istotnej grupy rodzin wielodzietnych.

Opinia w sprawie głosowania rodzinnego

7 lutego 2014 r.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” stoi na stanowisku, że pomysł tzw. głosowania rodzinnego zasługuje na poparcie.

Postulaty na rzecz polityki rodzinnej ZDR "Trzy Plus"

20 czerwca 2013 r.

Głównymi zasadami polityki rodzinnej powinno być upodmiotowienie materialne rodzin wychowujących dzieci oraz zasada wolnego wyboru. Zasady te są związane z zaufaniem do rodzin, które dokonują racjonalnych wyborów takich wariantów, jakie z ich perspektywy są najlepsze.

List otwarty ZDR w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

24 lutego 2010 r.

Dnia 3 marca 2010 r. Sejm zajmie się rozpatrzeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” zgłaszał swoje postulaty na etapie prac parlamentarnych w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jednakże żaden z naszych postulatów nie został dotąd uwzględniony. Pragniemy zatem w niniejszym liście otwartym jeszcze raz przekazać swoje stanowisko w sprawie projektowanej regulacji.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter